WaterFun Magazine-תנאים תברואתיים לבריכות זרמים

תנאים תברואתיים לבריכות זרמים

הגדרות מצומצם עם מתזי מים ו\או אוויר או מערכות לטיפול במים משותפים עם בריכה. ההנחיות אינן חלות על "בריכות זרמי אויר ומים פרטיות" ועל בריכות שחייה בהן יש אזור במוסדות טעוני אישור משרד הבריאות. בריכות זרמי אויר ומים אישיות הנמצאות בעסק טעון רישוי (כגון בתי מלון, מכוני יופי וכו') או ההנחיות חלות על בריכות זרמי אויר ומים ציבוריות טעונות רישיון עסק לפי פריט 7.4ג' ועל 1.1 תחום / חלות 

עדכון  16.12.08
 
הנחיות המהנדס הראשי
תנאי תברואה נאותים לבריכות זרמים (בריכות זרמי אויר ומים)
(פריט 7.4 ג' לפי צו רישוי עסקים)
 
פרק א' - פרשנות
 
א. מבוא
 
1.1 תחום / חלות
ההנחיות חלות על בריכות זרמי אויר ומים ציבוריות טעונות רישיון עסק לפי פריט 7.4 ג' ועל
בריכות זרמי אויר ומים אישיות הנמצאות בעסק טעון רישוי (כגון בתי מלון, מכוני יופי וכו') או
במוסדות טעוני אישור משרד הבריאות.
ההנחיות אינן חלות על "בריכות זרמי אויר ומים פרטיות" ועל בריכות שחייה בהן יש אזור מצומצם עם מתזי מים ו\או אוויר או מערכות לטיפול במים משותפים עם בריכה.
 
1.2 הגדרות
 
"אתר בריכת שחייה / בריכת זרמי אויר ומים ציבורי" בריכת שחייה / בריכת זרמים לרבות
החצרים והמבנים המשרתים אותה כגון מלתחות ושירותים;


"בריכת שחייה" מבנה מלאכותי המכיל מים, למטרת שחייה, שכשוך, נופש ושעשועי מים,
וריפוי; כפי שהוגדר בצו רישוי עסקים , פריט 7.4 א'. (Hydrotherapy) לימוד, טיפול במים


"בריכת זרמי אויר ומים" בריכה נפרדת עם מושבים, עם זרמי אויר ו\או מים, להלן "בריכת
זרמים";


"בריכת זרמים ציבורית" (public) - בריכת זרמים המיועדת לציבור המבקר בעסק טעון רישוי -
עסק לפי פריט 7.4 ג' לרבות בעסק אחר טעון רישוי (כגון בתי מלון) או במוסדות טעוני אישור
משרד הבריאות;


"בריכת זרמים ציבורית מיוחדת(public special) בריכת זרמים המיועדת למטרה ייחודית או לציבור בעל מאפיינים או צרכים ייחודיים, לרבות חוסים במוסדות, לרבות בריכת זרמים למטרה טיפולית;


"בריכת זרמים לבנין מגורים משותף" - ( residential )בריכת זרמים המיועדת לדיירי בנין
מגורים משותף;


"בריכת זרמים ציבורית אישית" (public for personal use ) - בריכת זרמים שאין בה מערכותלטיפול במים המשמשת לכל היותר ל- 4 אנשים והמים שבה מוחלפים מייד אחרי כל שימוש,
לרבות אמבטיות טיפוליות.
"בריכת זרמים פרטית" (private) - בריכת זרמים מיוחדת ביחידת דיור אחת בלבד, המיועדת לשימוש פרטי בלבד של אותה יחידת דיור;


"הל"ת"-  הוראות למיתקני תברואה  (התש"ל 1970 הל"ת)


"המנהל" - המהנדס ראשי לבריאות הסביבה של משרד הבריאות;


"חדרי שירות"-  החדרים הכוללים את תאי השירותים, המקלחת והמלתחות.


"חיטוי" - תהליך של השמדת מיקרואורגניזמים וצמצום מספרם עד לרמה הנדרשת בהנחיות אלה.


"כלור חופשי נותר" - כמות הכלור, הזמינה לחיטוי המים שלא הגיבה עם אמוניה, תרכובות חנקן וחומרים אחרים;


"מים באיכות מי שתיה" - כמוגדר בתקנות בריאות העם ( איכותם התברואית של מי שתיה)
; תשל"ד 1994
פרק הזמן בין שטיפות נגד של מסנן. ( run ) " "מחזור סינון

"מעבדה מוכרת" - מעבדה שהכיר בה משרד הבריאות לעניין בריאות העם ( איכותם התברואית
. של מי שתייה), התשל"ד 1974

"פוטנציאל חמצון-חיזור" ,(redox) oxydation reduction potential ביטוי חשמלי לעצמת
תגובת חמצון-חיזור של המים במערכת.

"הספר" - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater,  - הספר
מהדורה אחרונה. Washington, APHA

"תעלת גלישה" - תעלה המיועדת לקליטת הלכלוך מפני המים בבריכה ועודפי מי בריכת הזרמים הגולשים לתוכה;

"תדירות של תחלופת המים בשעה" - מספר תחלופות של כל נפח המים הנמצא במערכת (נפח המים בריכה עצמה + נפח המים בתא האיזון).


ב': חוו"ד להיתר בנייה ואישור בקשות לרישיון עסק
 
1.  תנאים כלליים לאישור


(א) לא יאושר, לא ינתן לאדם רישיון עסק לבריכת זרמים, ולא ינהל אדם בריכת זרמים, אלא אם
כן הוא ממלא אחר הוראות הנחיות אלה, להנחת דעתו של המנהל.


(ג) בכל עת שבריכת זרמים ציבורית פתוחה למבקרים, למעט בריכת זרמים ציבורית לשימוש
אישי או משפחתי, יימצא באתר מפעיל, בעל אישור מאת משרד הבריאות


2. תכנון ובנית בריכת הזרמים


2.1  בריכת זרמים, לרבות חדר המכונות, תתוכנן ותבנה לפי כל דין, כולל דרישות
בנושאי בטיחות, גהות והגנה על הסביבה.


2.2 תכנון ובנית בריכת הזרמים יבוצע בהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו
ואגרות) (תיקון התשס"ח 2008 , של משרד הפנים).


. 2.3 תכנון והתקנת מערכות שרברבות יבוצעו בהתאם לדרישות הל"ת ות"י 1205


2.4 בריכת זרמים ציבורית תבנה לפי תקנות התכנון והבניה, ובנוסף:


א. תכנון ובנית בריכת זרמים יכללו מערכת טיפול במים  סינון וחיטוי ),למעט
בריכות זרמים אישיות).


ב. בבריכת הזרמים המדרכה המקיפה תבנה בצורה המונעת חדירת לכלוך משטח
המדרכה לתוך הבריכה.


ג. בריכת הזרמים תבנה מחומר אטום למים, עמיד לחומר חיטוי ותהיה עם גימור
שטח פנים חלק ובהיר.


ד. מבנה בריכת הזרמים יאפשר ריקון מלא של כל חלקיו, לרבות הצנרת. יותקנו
פתחי ניקוז מהנקודות הנמוכות בבריכת הזרמים.


ה. תעלת הגלישה תותקן בכל ההיקף.


ו. כל נפח המים יפונה דרך תעלת הגלישה ומידות תעלות גלישה יתאימו לספיקת
המים העוברים דרכה כך שכל הספיקה תועבר דרך תעלת הגלישה.


ז. פתחי הניקוז והצנרת יהיו מסוגלים לפנות את כל המים המגיעים אליהם.


ח. תהיה אפשרות לנקז את תעלת הגלישה לביוב לצורך ניקוי וחיטוי. חיבור תעלת
הגלישה לביוב יעשה באמצעות צנרת עם מגוף, מרווח אוויר וסיפון.


ט. הנקז שקולט את מי הבריכה יאפשר להרחיק את המים המפונים ללא הצפה.


י. המפוחים יותקנו במקום שהאוויר הנשאב יהיה נקי.


יא. המשטח המרוצף סביב בריכת הזרמים ינוקז בצורה מיטבית.


יב. סידורים תברואיים
(1) מספרם בבריכות זרמים יהיו כדלקמן: )
א) בבריכת זרמים ציבורית (עד 12 מקומות ישיבה)
    ובבריכת זרמים המיועדת לבנין מגורים (עד 8 מקומות ישיבה)
 
  פריט
אסלות משתנות כיורים מקלחות מתקני שתיה למים צוננים
גברים 1 1 2 2 1 משותף
נשים 2 - 2 2
 
 
 
ב) באתר מעל לאמור ב א), לכל 10 מקומות ישיבה נוספים:
 
  פריט
אסלות משתנות כיורים מקלחות מתקני שתיה למים צוננים
גברים 1 1 1 1 1 משותף
נשים 1 - 1 1
 
 
ג) בבריכות זרמים לשימוש אישי
 
  פריט
אסלות משתנות כיורים מקלחות מתקני שתיה למים צוננים
  1   1 1 1
 
 
הערה: רשאי המנהל לפטור בריכת זרמים מהוספת סידורים תברואיים כאשר בריכה
זו נמצאת באתר משותף עם ברכת שחייה רגילה ומספר הסידורים התברואיים
מספיק לשרת את קהל המבקרים בשתי הבריכות.


 
(2).  חדרי שירות
 
במתחם בריכת זרמים יימצאו חדרי שירות לשימוש המבקרים שיתאימו לתנאים אלה:


(א) המבנים יהיו בנויים מחומרי בניה קשים;


(ב) בקבועות התברואה, מערכת המים ומערכת הביבים ואבזריהם יתקיימו הדרישות המפורטות בהל"ת;


(ג) חדרי השירות יכללו שתי מלתחות;
עד 6 מקומות, השטח המינימלי יהיה 6 מ"ר לכל מין.
על כל מקום נוסף, השטח המינימלי יהיה 1 מ"ר לכל מין.


יד. הגישה של הציבור לבריכת זרמים תהיה דרך חדר שירות.
 
טו. מקלחת חובה


הגישה של הציבור לבריכת זרמים תהיה דרך מקלחת חובה בלבד. מבנה מקלחת
החובה יבטיח רחיצת גוף אדם ורגליו לפני כניסתו לבריכת הזרמים.


טז. חובת מחזיק ברישיון עסק לבריכת זרמים לדאוג לכך שכל הנכנס לבריכת זרמים
ירחץ לפני כן את גופו.


3.  צירוף נספחים


(א) הבקשה לאישור של רשות הבריאות תכלול את התרשימים הנדרשים בתקנות רישוי
עסקים ( תנאים נאותים לבריכות השחייה ) 1994 , ובקני מידה כמפורט בתקנות הנ"ל. אך
במקרים מסוימים רשאי המנהל לדרוש כי התרשימים, חלקם או כולם, יהיו בקני מידה
אחרים.


(ב) לתרשימים יצורף מפרט טכני מילולי בדבר כל השימושים המתוכננים באתר בריכת
הזרמים, מספר המבקרים הצפוי לפי שימושים, המספר המרבי של מבקרים שצפוי שישהו
בבריכת הזרמים ובאתר הבריכה כולו בעת שיא פעילות, הקצאת המבנים והשטחים, המדדים
לפיהם תוכנן אתר הבריכה - מידות, נפחי המים, ספיקות המים, והמערכות להפעלת הבריכה
- מערכת הסחרור, מערכת הסינון, מערכת החיטוי, מערכת הבקרה למערכות האמורות,
מערכת החימום והאוורור - אם תוכננה, וחומרי גימור.


4.  הוראות מפורטות
 
4.1  מספר המתרחצים בעת ובעונה אחת לא יעלה על מספר מקומות הישיבה.
 
סוג בריכת זרמים
 
ציבורית ובבנין מגורים משותף Public and residential
 
לשימוש
אישי\משפחתי
Personal use
הנפח הכולל המזערי
למקום ישיבה
בבריכת זרמים
)מ"ק)
לפחות 1.2 במערכת( בריכה + תא איזון(
 
לפחות 0.25
 
 
 
 
הערה: הנחיה זו היא לבריכות זרמים חדשות, אך רשאי המנהל לדרוש מבריכת זרמים קיימת
. הנחיה זו אם איכות המים בבריכה לא תואמת את הדרישות בסעיף 5.5


4.2  הוראות מפורטות לבריכת זרמים ציבורית מיוחדת


א. בריכת זרמים מיוחדת תתוכנן, תבנה ותופעל בהתאם לאופי השימוש הייחודי ובתנאים
שיקבע המנהל.


ב. אם משתמשים בשמן או חומר אחר לטיפול בגוף אדם, יש לרוקן, לנקות ולחטא את בריכת
הזרמים אחרי כל שימוש, בחומרי נקוי וחיטוי שאושרו על ידי המנהל.


4.3 סינון.


חובה לסנן מים בבריכת זרמים ציבורית ובבנין מגורים משותף, למעט בבריכת זרמים אישית.
 
 
4.4 חיטוי


4.1.4      א.  מי בריכת הזרמים הציבורית ובבנין מגורים משותף, למעט בריכת זרמים אישית,
יחוטאו ברציפות בכלור, או בחומר אחר שאישר המנהל.


ב.  השימוש במיצב ( חומצה ציאנורית או תרכובות איזוציאנורט ) מותר רק בבריכות
החשופות לשמש.


ג.  במי בריכת זרמים המכילים חומצה ציאנורית או תרכובות איזוציאנורט מוכלרות
לייצוב הכלור החופשי הנותר, הריכוז המזערי של הכלור החופשי הנותר במים יהיה 2.5
מג"ל. הריכוז המרבי יהיה 10 מג"ל.


ד'. על אף האמור לעיל, רשאי המהנדס הראשי לבריאות הסביבה לאשר שיטות חיטוי
אחרות.


 4.4.2 ציוד החיטוי וההגבה (pH)


ציוד החיטוי של בריכת זרמים -
(1) יהיה מסוג המזין תמיסה מדוללת של חומר חיטוי ויאפשר חיטוי רצוף ואוטומטי
בספיקה ובריכוז הדרושים.


(2)  יכלול אמצעי בקרה וויסות של שארית חומר החיטוי ושל ההגבה ( pH)


(3) יכלול את כל אמצעי הבטיחות הדרושים למניעת סיכון הציבור והעובדים, לרבות  מניעת זרימה לא מבוקרת של כימיקליים.


(4) לא יושפע לרעה מן השימוש השגרתי או תנאים צפויים אחרים בהפעלה נכונה.
 
4.4.3  דרישות נוספות לציוד


יותקנו אמצעים שיאפשרו בקרה ושליטה על טמפרטורת המים.


5.  איכות המים המסופקים


5.1 על המים המסופקים לאתר שבו נמצאה בריכת זרמים לעמוד בדרישות המפורטות
     בתקנות לאיכות מי שתייה.


5.2 בכל חלקי מערכת האספקה של אתר בריכת הזרמים המים יענו לדרישות של הנחיות
      רשות הבריאות בדבר האמצעים למניעת התפתחות לגיונלה במערכת מים.


5.3 המנהל רשאי להתיר הזרמת מי - ים או מים מלוחים שאיכותם המיקרוביאלית כאיכות
      מי שתיה, ובלבד שמים אלה מוזרמים לבריכת הזרמים בלבד עם הפרדה ממערכת מי
      השתייה. בעל בריכת הזרמים יגיש למנהל הוכחה שאיכות מקור המים הנ"ל מתאים
     לבריכת זרמים, מבחינה בקטריאלית, כימית ופיזית הן מבחינת איכות והן מבחינת סינון
     וחיטוי. ההוכחה תתבסס על בדיקות בקטריאליות במעבדה ופרמטרים פיזיקו-כימיים
     בשטח שיאשרו על ידי המנהל.


5.4 כל חלקי מערכת הספקת המים יהיו מוגנים בפני זרימה חוזרת.


5.5 איכות מי בריכת זרמים


(א) איכותם המיקרוביאלית של מי בריכת זרמים ותדירות הבדיקות תהינה כמפורט להלן,
למעט בבריכות אישיות ופרטיות:
 
  הפרמטר הבקטריאלי
  ספירה כללית
Total count
 
קולי צואתי
Fecal coli
(thermo tolerant
coli)
 
פסוידומונס
Pseudomonas
aeruginosa
 
לגיונלה
Legionella
 
כמות מותרת עד 200
ב- 1 מ"ל
 
פחות מ- 1
ב- 100 מ"ל
 
פחות מ- 1
ב- 100 מ"ל
 
פחות מ- 1
ב- 100 מ"ל
 
תדירות בדיקה
בבריכה עם
רשום רצוף
כפי שהוגדר
ב- 9 ד'
1  לחודש  1 לחודש  1 לחודש כל 3 חודשים
 
תדירות בדיקה
בבריכה בלי
רשום רצוף
כפי שהוגדר
ב- 9 ד'
1  לשבוע 1  לשבוע 1  לשבוע  1 לחודש
 
 
 
(ב) שעת הדיגום הדיגום לבדיקה מעבדתית יעשה בכל נקודת דיגום בשעות פעילות
הבריכה. רצוי שהדיגום תהיה בשעת שיא פעילותה. המנהל רשאי לקבוע שעות מסוימות
לדיגום מים בבריכת הזרמים.


(ג) בשעת הדיגום הבקטריאלי, הדוגם ימדוד את הפרמטרים הפיזיקו-כימיים וירשום
אותם בטופס המצורף בנספח בתוספת רביעית- א'.


(ד) איכותם הכימית והפיזיקלית של מי בריכת זרמים (שמקור המים הם מי שתייה)
תהיה בכל עת שהבריכה פתוחה לציבור כמפורט להלן:


(1) הריכוז של כלור חופשי נותר במי בריכת זרמים המחוטאים בכלור ללא חומר מיצב, )
יהיה בין 2.0 ל- 3.0 מ"ג לליטר. במקרה שהחיטוי מתבצע בחומר חיטוי עם תרכובת
כלור- ברום, ריכוז הברום יהיה כפול מהנ"ל. במקרה שהחיטוי מתבצע בחומר חיטוי
אחר, ריכוז החומר יהיה שווה ערך לריכוז הכלור.


(2) הגבה (pH) תהיה בין 7.1 ל 7.4 - , במקרה שהחיטוי מתבצע בחומר חיטוי
עם תרכובת כלור-ברום, הגבה (pH)  תהיה בין 7.2  ל 8.0.


(3) העכירות של מי הבריכה תהיה פחות מ 0.6 - יחידות עכירות NTU
;(nephelometric turbidity units)


(4) פוטנציאל החמצון-חיזור בבריכות זרמים יהיה לפחות כמפורט בתוספת הראשונה


(5) בבריכות זרמים בהן משתמשים במייצב ריכוז החומצה הציאנורית יהיה בין 30 ל
50  מג"ל.


(ה)  מחזיק רשיון בריכת זרמים יבצע את הבדיקות הנחוצות לבדיקת התאמת איכות
המים לדרישות המפורטות בסעיף משנה (א), במעבדה מוכרת, בשיטות שנקבעו בספר
ובתדירויות שנקבעו בטבלה לעיל.


(ו) המנהל רשאי לקבוע תדירות בדיקות שונה לבריכת זרמים שהתנאים בו מחייבים זאת
לדעתו.


(ז) דיגום מי בריכת זרמים לצורך בדיקתם ייעשה על ידי דוגם מוסמך בעל הכשרה
מתאימה שאושרה על ידי משרד הבריאות.


(ח) אם בשעת הדיגום, ראה הדוגם שיש חריגות בבדיקות הפיזיקו-כימיות, עליו להודיע
מייד ובכתב למחזיק רשיון הבריכה . מחזיק רשיון הבריכה יודיע מייד למנהל על תוצאה
חריגה זו.


(ט) מחזיק רשיון בריכת זרמים או מנהל המוסד בו פועלת בריכת זרמים יעביר למנהל
את כל תוצאות הבדיקות, בעצמו ובאמצעות המעבדה המוכרת המבצעת עבורו את
הבדיקות. במקרה של תוצאה חריגה, המעבדה תדווח מייד למחזיק רשיון הבריכה ולמנהל התאם לטופס המפורט בנספח תוספת רביעית ב'.


(י) המנהל רשאי להורות על אופן נטילת הדגימות ועל ביצוע בדיקות מים נוספות במעבדה
מוכרת, לגילוי חיידקים המהווים מדדי זיהום, חיידקים פתוגניים או חומרים אחרים
המזיקים לבריאות.


(י"א) נמצאו חיידקים או חומרים אחרים שעלולים להזיק לבריאות, רשאי המנהל
להורות למחזיק רשיון בריכת זרמים בדרך שיגרה או למטרה מיוחדת, לנקוט אמצעים
הדרושים למניעת הימצאות החיידקים או החומרים.


(י"ב) ראה המנהל שמי בריכת זרמים מסכנים את בריאות המתרחצים, רשאי הוא לדרוש
הרקת המים מהבריכה או מניעת הרחצה בה, עד החזרת איכות המים לדרישת הנחיות
אלה.
 
 5.6 טמפרטורת המים
 
טמפרטורת המים בבריכת זרמים תהיה עד 39 מעלות צלזיוס ובשום מקרה לא תעלה על 40
מעלות צלזיוס.
 
6.  הפסקת הרחצה \ סגירת בריכת זרמים


א. הפסקת הרחצה


נתגלתה בבדיקת מי בריכת זרמים אחד מאלה :
(1) פחות מ 6.9- או יותר מ 7.8- כאשר החיטוי נעשה בתרכובות כלור; ולא יותר (pH) הגבה מ- 8.2 כאשר החיטוי נעשה בתרכובות כלור-ברום.


(2) עכירות מעל 1.0 יחידות עכירות (פרט לבריכת זרמים טיפולית )

(3) ריכוז החומצה הציאנורית מעל 50 מג"ל /

(4) ריכוז של פחות מ 1.0 - מג"ל או יותר מ- 4.0 מג"ל של כלור חופשי נותר בבריכה
המחוטאת בכלור ללא חומר מייצב.

(5) ריכוז של פחות מ 2.0 - מג"ל או יותר מ- 8.0 מג"ל של תרכובות כלור-ברום חופשי
נותר בבריכה המחוטאת בתרכובות כלור-ברום.

(6) חריגות בבדיקות בקטריאליות כמפורטות בסעיף 5.5 ((א)

(7) טמפרטורת המים מעל ל- 40 מעלות צלזיוס

(8) תקלה בתפקוד במערכות החיטוי,הסינון, הבקרה, ויסות חומרים כימיים ו\או )
אביזרים למניעת זרימה לא מבוקרת של כימיקלים.
 
מחזיק רשיון בריכת הזרמים:
 
(1) יפסיק את הרחצה בבריכת הזרמים;
(2) יתקן את החריגה ולא יחדש את השימוש בבריכה עד תיקון החריגה בצורה יציבה.
(3) ירשום ביומן כל חריגה וכל תקלה בהפעלת בריכת הזרמים.
(4) בכל מקרה של פגיעה בריאותית מהסיבות המפורטות ב- 6 (א) לעיל, ידווח מיד למנהל.
(5) יבדוק הסיבה לחריגה תוך 24 שעות;
(6) אם יש חריגה מיקרוביאלית יערוך בדיקה מיקרוביאלית נוספת של איכות המים.
 
ב. המנהל רשאי לסגור את בריכת הזרמים לקהל אם מצא שהמשך הפעלתה מסכן או קיים
חשש לפגיעה בבריאות הצבור.

7. אוורור


(א) בהזנת אוויר לבריכת זרמים ימנע חדירת מזהמים. תתאפשר כניסת אוויר צח, בין
באופן טבעי ובין באופן מאולץ, ובלבד שמקורו של אויר צח כאמור ממקום הנקי
מחומרים מסוכנים או מזהם אויר אחר;


(ב) לא יסוחרר אוויר מתוך חלל מבנה שבו נמצאת בריכת הזרמים לצורך מיזוג או
איוורור של חללים אחרים.


(ג) האוויר הנפלט מחוץ לבנין, חדר או מתחם כאמור לא יופנה למקום ממנו שואבים
אוויר צח ולמקום ריכוז של בני אדם;


(ד) האוויר בחלל יוחלף בספיקה של 10 החלפות בשעה ומתוכן 2 החלפות עם אוויר צח
לפחות .


8. סילוק שפכים


(א) מי בריכת הזרמים, המים המתנקזים מתעלת הגלישה, מי שטיפה של המסננים
ושפכים אחרים, יסולקו למערכת ביוב ציבורית באופן שלא יגרמו להצפת הביבים.


(ב) לא יסולקו שפכים מלוחים לרשת הביוב הציבורית אלא באישור הרשות המקומית או
גורם מוסמך אחר.


(ג) סילוק השפכים יהיה באמצעי שימנע זרימה חוזרת מהביבים לבריכת זרמים כמפורט
בהל"ת .


(ד) שפכים שאין אפשרות לסלקם למערכת הביוב הציבורית יטופלו ויסולקו באופן שלא
יסבו נזק או מפגע לחצרי בריכת הזרמים ולסביבה.
 
(ה) ניצול מי עודפים לשימוש חוזר ייעשה רק באישור בכתב מאת המנהל ובהתאם
לתנאים שיקבע.


9. בדיקת חומר חיטוי והגבה
(א) בדיקות הריכוז של חומר חיטוי, הגבה (pH), רדוקס, עכירות וטמפרטורה של מי
בריכת הזרמים יבוצעו באופן רצוף במכשירים אוטומטיים; ממצאי הבדיקות ישמשו
לויסות החדרת חומר חיטוי וחומר מווסת הגבה ;(pH) את ההתאמה בין המדידות
בבקר ובין המדידות בערכות שדה תבדק פעם ביום על ידי מפעיל ברכת הזרמים..


(ב) בכל בריכת זרמים שבקשת להיתר הבניה ולרישיון עסק שלה יוגשו אחרי התאריך
עכירות, ריכוז כלור חופשי, ספיקת סחרור, ,pH 01.07.2009 כל המדידות: ערך הגבה
פוטנציאל חמצון- חיזור, גובה המים בתא האיזון - ירשמו באופן רציף במחשב. למרות
האמור לעיל, בריכה שיש לה רישיון עסק בתוקף תחוייב ברישום הנ"ל אחרי
.01.01.2012


(ג) עכירות מי בריכת הזרמים, ריכוז כלור במים וההגבה  (pH)שלהם ייבדקו ידנית
לפני פתיחת בריכת הזרמים למתרחצים וכל שלוש שעות לאחר מכן, עד לסגירתה,
ויירשמו ביומן.


(ד) בבריכת זרמים שבה משתמשים בחומצה ציאנורית או איזוציאנורט , ייבדק ריכוז
החומצה הציאנורית שלושה ימים אחרי החלפת המים.


(ה) מחזיק רישיון בריכת הזרמים יציג לעיון המבקרים, בצורה ברורה בשלט, כל זמן
שהבריכה פתוחה למבקרים, את תוצאות הבדיקות הבקטריאליות שבוצעו במעבדה
עכירות וטמפרטורה, בציון הגבולות המותרים לכל רכיב ,pH ובדיקות כלור, הגבה
שנבדק ותאריך הבדיקה האחרונה.
 
10.  בקרה


10.1 מערכת התרעות


כל הבקרים יחוברו למערכת התרעה לתקלות בחדר המכונות ובאיכות המים למכשיר קשר
של המפעיל.


10.2 ערכות לבדיקת מים


(א) במתחם בריכת הזרמים יימצאו ערכות דיגיטליות מתאימות לבדיקות מים ידניות אלה:
(1) הגבה (pH)
(2) שארית חומר חיטוי (כלור חופשי נותר)
(3) כלור כללי
(4) טמפרטורה
(5) עכירות המים
(6) חומצה ציאנורית (במקום שמשתמשים בה).
 
(ב) לערכות יהיה טווח בדיקה לריכוזים הדרושים לטיפול נאות במים.
(ג) בבריכת זרמים ציבורית לשימוש אישי אין חובה לערכות דיגיטליות
 
10.3 כיול
המכשירים יכוילו פעם לשנה לפחות.


10.4 רישום ביומן התחזוקה וההפעלה


(א) בבריכת זרמים ינוהל יומן שבו יירשמו כל שלוש שעות כל תוצאות הבדיקות הידניות
שיבוצעו.


(ב) ביומן ירשמו פעולות התחזוקה וההפעלה המפורטים בנספח תוספת חמישית


(ג) היומן יישמר במתחם בריכת הזרמים שנה לפחות מיום הרישום בו, ויעמוד לעיון
המנהל בכל עת שבריכת הזרמים פתוחה למבקרים.


11. חומרים לטיפול במים


א. מי בריכת הזרמים יטופלו אך ורק בחומרים שאינם מזיקים למתרחצים או לבריכת
הזרמים ואשר אישר לצורך זה המנהל.


ב. הוספת חומרים: הוספת חומרים לטיפול במי הבריכה שלא באמצעות מערכת הבקרה
האוטומטית תיעשה רק בשעה שאין מתרחצים בה.


12. רום המים


רום פני המים בבריכת הזרמים יהיה בכל עת בגובה בו תהיה בפועל גלישה מתמדת כך שכל
המים יסוחררו באמצעות תעלת הגלישה.


13. ספר הוראות


מחזיק הרישיון בריכת הזרמים ישמור בהישג יד ספר הוראות הפעלה ותחזוקה של כל חלקי
המערכות, בשפה העברית, ואם הותקן ציוד מיובא, יהיה הספר תרגום נאמן לעברית של
הוראות היצרן.


14. תחזוקה ונקיון


(א) במתחם בריכת הזרמים יימצאו, בכל עת, הכלים והחומרים הדרושים לתחזוקה ולפעולות
ניקוי וחיטוי.


(ב) מתחם בריכת הזרמים, המיתקנים, הציוד, חדרי השירות ויתר המבנים יוחזקו נקיים
ותקינים כל זמן.


(ג) הפעלת בריכת הזרמים: ריקון ומילוי מחדש של המים בבריכה תבוצע לפי הצורך ולאחר ריקון בריכת הזרמים מהמים יבוצע ניקוי יסודי של כל המרכיבים של הבריכה. אחרי הניקוי יבוצע חיטוי מוגבר.


לאחר ריקון בריכת הזרמים מהמים יבוצע ניקוי יסודי של כל המרכיבים של הבריכה. אחרי
הניקוי יבוצע חיטוי מוגבר בריכוז של 10 מג''ל כלור נותר למשך שעה לפחות ובתנאי שמירה על
רמת pH 7.2 לכל היותר.


1. (א)  בבריכת זרמים ציבורית ובנין מגורים משותף, במקרה של הפסקות בהפעלת המתזים (ג'טים) והמפוחים מעל שעה ועד 12 שעות, הם יופעלו ל - 5 דקות כל שעה.


(ב)  במקרה של הפסקה רציפה בהפעלה מעל 12 שעות תידרש הפעלת הבריכה מחדש עם
חיטוי בריכוז 5 מג"ל במשך 30 דקות ללא גישה של מתרחצים.


2. בירידה בריכוז כלור מתחת ל- 0.5 מג''ל במשך יותר מ 30- דקות תידרש הפסקה בפעילות
בריכת הזרמים וביצוע פעולות חיטוי בריכוז 5 מג"ל במשך 30 דקות.


3. תעלת הגלישה תנוקה באופן יסודי כל יום; לצורך כך מי שטיפת התעלה ינוקזו לביוב.


4. מסנן השערות ינוקה כל יום.


5. מסנני חול ישטפו לפי הצורך ולפחות פעם ביומיים.


6. בריכת הזרמים תופעל מייד לאחר ביצוע פעולות הניקוי ושטיפת המסננים.


7. אסור להשבית את מערכות החיטוי, הסינון והבקרה כל עוד בריכת הזרמים נמצאת
בשימוש.


8. להלן הנחיות לתדירות ביצוע פעילויות תחזוקת בריכת זרמים, למעט בבריכת זרמים
ציבורית אישית ובריכה פרטית.
 
פעילות תדירות מינימלית
ניקיון תעלת הגלישה וניקוזה לביוב אחת ליום
ניקוי מסנן השערות אחת ליום
שטיפת מסנני חול לפי הצורך ולפחות פעם ביומיים
תחלופת מים וניקוי יסודי של כל המרכיבים
חיטוי מוגבר וסחרור המים בריכוז כלור של 10 מג''ל
למשך שעה לפחות וברמת  pH 7.2לכל היותר
חיטוי הברזים ופתחי יציאת המים
אחת לשבוע או לפי הצורך
 
 
 
9. הנחיות לתדירות ביצוע פעילויות תחזוקת בריכת זרמים ציבורית אישית מובאות
בתוספת החמישית


15. מבקרים בבריכת זרמים
(א) בגדי רחצה ומגבות לא יושאלו למבקרים אלא אם כן כובסו וחוטאו בשיטה שאישר המנהל.
(ב) לא יורשה אדם להכניס בעל- חיים למתחם בריכת הזרמים זולת כלב נחיה לעיוור.


16. שילוט


א. חובת התקנה ואחזקה של שלטים
מחזיק ברישי

תנאים תברואתיים לבריכות זרמים

הגדרות מצומצם עם מתזי מים ו\או אוויר או מערכות לטיפול במים משותפים עם בריכה. ההנחיות אינן חלות על "בריכות זרמי אויר ומים פרטיות" ועל בריכות שחייה בהן יש אזור במוסדות טעוני אישור משרד הבריאות. בריכות זרמי אויר ומים אישיות הנמצאות בעסק טעון רישוי (כגון בתי מלון, מכוני יופי וכו') או ההנחיות חלות על בריכות זרמי אויר ומים ציבוריות טעונות רישיון עסק לפי פריט 7.4ג' ועל 1.1 תחום / חלות 

תנאים תברואתיים לבריכות זרמים

הגדרות מצומצם עם מתזי מים ו\או אוויר או מערכות לטיפול במים משותפים עם בריכה. ההנחיות אינן חלות על "בריכות זרמי אויר ומים פרטיות" ועל בריכות שחייה בהן יש אזור במוסדות טעוני אישור משרד הבריאות. בריכות זרמי אויר ומים אישיות הנמצאות בעסק טעון רישוי (כגון בתי מלון, מכוני יופי וכו') או ההנחיות חלות על בריכות זרמי אויר ומים ציבוריות טעונות רישיון עסק לפי פריט 7.4ג' ועל 1.1 תחום / חלות 

תנאים תברואתיים לבריכות זרמים

הגדרות מצומצם עם מתזי מים ו\או אוויר או מערכות לטיפול במים משותפים עם בריכה. ההנחיות אינן חלות על "בריכות זרמי אויר ומים פרטיות" ועל בריכות שחייה בהן יש אזור במוסדות טעוני אישור משרד הבריאות. בריכות זרמי אויר ומים אישיות הנמצאות בעסק טעון רישוי (כגון בתי מלון, מכוני יופי וכו') או ההנחיות חלות על בריכות זרמי אויר ומים ציבוריות טעונות רישיון עסק לפי פריט 7.4ג' ועל 1.1 תחום / חלות 

תנאים תברואתיים לבריכות זרמים

הגדרות מצומצם עם מתזי מים ו\או אוויר או מערכות לטיפול במים משותפים עם בריכה. ההנחיות אינן חלות על "בריכות זרמי אויר ומים פרטיות" ועל בריכות שחייה בהן יש אזור במוסדות טעוני אישור משרד הבריאות. בריכות זרמי אויר ומים אישיות הנמצאות בעסק טעון רישוי (כגון בתי מלון, מכוני יופי וכו') או ההנחיות חלות על בריכות זרמי אויר ומים ציבוריות טעונות רישיון עסק לפי פריט 7.4ג' ועל 1.1 תחום / חלות