WaterFun Magazine-קריטריונים לאיכות תברואית של המים במרחצאות תרמו-מינרליים

קריטריונים לאיכות תברואית של המים במרחצאות תרמו-מינרליים

מים, לרבות המבנים והחצרים, לפי הענין". התשנ"ד 1994: "בריכת שחיה לרבות מכל או מבנה שמכיל מים לשחייה או לנופש בגדר " בריכה" על פי תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחייה), להבדיל מפארקי מים טבעיים, הבריכות במרחצאות אלה בנויות, כך שלכאורה הינן קיים בארץ מספר קטן של מרחצאות, שמקור מימיהן בנביעות תרמו-מינרליות.

 28.2.06 
 8568a ח-06 
 
 
 
 
קריטריונים לאיכות תברואית של המים במרחצאות תרמו-מינרליים 
 
1. רקע 
 
המים בהתאם לדרישות החיטוי החלות על בריכות שחייה לפי התקנות ולכן, לא ניתן בין המרחצאות הנ"ל יש מרחצאות שבגין ההרכב המינרלי של המים, לא ניתן לחטא את מים, לרבות המבנים והחצרים, לפי הענין". התשנ"ד 1994: "בריכת שחיה לרבות מכל או מבנה שמכיל מים לשחייה או לנופש בגדר " בריכה" על פי תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחייה), להבדיל מפארקי מים טבעיים, הבריכות במרחצאות אלה בנויות, כך שלכאורה הינן קיים בארץ מספר קטן של מרחצאות, שמקור מימיהן בנביעות תרמו-מינרליות. מטרת הרישוי "הבטחת בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים". בתנאים של משרד הבריאות לפריט 7.4ה' "בית מרחץ, מרחצאות". צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשנ"ה – 1995 מחייב קבלת אישור ועמידה 
בתכונות הריפוי המיוחסות למים. הנחיות וקריטריונים אלה נועדים אפוא לשמש שבריכות אלה מושכות קהל מתרחצים שהינם בעלי מחלות שונות, המעוניינים והטמפרטורה הגבוהה (מעל 30 מעלות צלזיוס) מעודדת ריבוי חיידקים, מה עוד במרחצאות אלה קיימת חשיבות רבה לשמירה על איכות גבוהה של המים היות להסדיר את הפעלת אותם מרחצאות על פי התקנות האמורות. 
וכן לצורך הפיקוח על מרחצאות אלה, הכל על מנת לשמור על בריאות הצבור. כהנחיה לצורך מתן אישור לרישיון עסק ולקביעת התנאים היחודיים לאישור כאמור, 
 
 להלן הקריטריונים: 
 
 2. דרישות מיקרוביאליות למי המקור ומי המרחצאות 
1974 (להלן – תקנות מי שתייה), כמותקן מעת לעת. פי תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה), התשל"ד – איכות המים במקור (הנביעה) תהיה באיכות בקטריאלית של מי שתייה על (א) דרישות המים במקור 
 השתייה תתבצע אחת לשנה. בדיקה של איכות מי המקור לכל הפרמטרים המופיעים בתקנות מי 
 
  
 
 
החיידקים להלן בכמות מעל המפורט להלן- לא יימצאו במי המרחצאות, לרבות במים שבבריכות זרמים ("ג'אקוזי"), (ב) האיכות המיקרוביאלית של מי המרחצאות 
 (1) קולי צואתי – 30 חיידקים ל- 100 מ"ל. 
(2) אשריכיה קולי – 20 חיידקים ל- 100 מ"ל. 
 
 (3) פסיאודומונס אאורוגינוזה – 10 חיידקים ל- 100 מ"ל. 
(4) סטפילוקוקוס אאוראוס – 10 חיידקים ל- 100 מ"ל. 
מומלץ לעשות בדיקה לנוכחות ליגיונלה פעמים בשנה. בדיקות מיקרוביאליות נוספות תתבצענה לפי הנחיות לשכת הבריאות. (ג) בדיקות נוספות 
 בעקבות הממצאים תורה לשכת הבריאות על פעולות נדרשות. 
 
3. תדירות הדגימות 
 בסעיף 13, ולאחר מילוי המרחצאות מחדש, ייעשה דיגום נוסף של המים. חל אירוע חריג, כמפורט בסעיף 6(א)(2), לאחר ביצוע טיפולי ניקוי וחיטוי, כאמור הדיגום תהיה לפי הנחיית לשכת הבריאות. במרחצאות בהן נתגלתה חריגה מאיכות המים כנדרש על פי סעיף 2, תדירות מספר הדגימות בכל פעם ומקומות הדיגום יהיו לפי הנחיות לשכת הבריאות. פעמיים בחודש. דגימות מי המרחצאות לצורך עריכת בדיקות מעבדה ייעשו בתדירות של לפחות 
 
 4. אופן הדיגום 
(א) דיגום המים ייעשה על ידי דוגם מוסמך לפי תקנות מי שתייה. 
הרלונטים בנוהל דיגום איכות מים מינואר 2000, פרק ג', מצ"ב כנספח א'. (ב) דיגום המים לצורך בדיקה בקטריולוגית במעבדה, ייעשה עפ"י החלקים 
להנחיות לשכת הבריאות. (ג) שעות הדיגום: הדיגום ייעשה בשעות העומס של המרחצאות, בהתאם 
 דיגום איכות מים לעיל, פרק א'. (ד) דיגום המים לצורך בדיקה כימית ייעשה על פי החלקים הרלונטים בנוהל 
 
5. בדיקות מעבדה 
 בשיטות שאושרו במהדורה האחרונה של בדיקות המעבדה של הדגימות יבוצעו במעבדה מוכרת על פי תקנות מי שתייה, 
 Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 
 
 
  
 
 6. דיווח 
ללשכת הבריאות על: (א) הנהלת המרחצאות ו/או מי מטעמה תדווח באופן מידי, בפקס ובטלפון, 
(1) כל תוצאה החורגת מהאמור בסעיף 2 לעיל: 
המים (כגון זרימת ביוב, קיא או צואה במרחצאות, חלקיקים (2) על כל אירוע חריג בשטח האתר העשוי להשפיע לרעה על איכות 
מרחפים לא מזוהים וכו'). 
 כקשורה לשהייה באתר. (3) על כל תלונה המתקבלת מן הציבור בענין תחלואה החשודה 
ביצוען, יישמרו בשטח האתר למשך שנה אחת לפחות ויהיו פתוחים (ב) כל תוצאות בדיקת מעבדה יועברו ללשכת הבריאות תוך שבוע ימים מיום 
 לציבור. 
 
 7. משטרי זרימה – היבט תברואי 
(א) המים במרחצאות יוחלפו לפחות פעם אחת ב – 4 שעות. 
אזורים במרחצאות בהם לא מתחלפים המים לפחות פעם ב- 4 שעות. (ב) יינקטו אמצעים כדי להבטיח פיזור אחיד של המים על מנת שלא ייוצרו 
 (ג) משטר זרימה של מים מבריכה לבריכה (בטור) אינו מומלץ. 
הבריאות. (ד) כל שינוי בהיבט התכנוני או התפעולי יובא לידיעת והתיחסות לשכת יותר ועומס מתרחצים נמוך מהאמור בסעיף 9 להלן. באם מתקיים משטר זרימה כנ"ל תידרש החלפת מים בתדירות גבוהה 
 
 
 8. טיפול במים 
(א) מומלץ לטפל במים באמצעות סינון חול או סינון ממברנלי. 
כלור ותרכובותיו. (ב) בהתאם לאיכות הכימית של המים יש לשקול לעשות חיטוי שלא באמצעות 
 הבריאות. (ג) ניקוי וחיטוי הבריכות יתבצעו בהתאם לצורך ולפי הנחיות לשכת 
 
 9. עומס מתרחצים 
 מספר המתרחצים לא יעלה על מתרחץ אחד לכל 5 מטרים רבועים של פני מים. 
 
 
 10. שילוט 
 וההוראות כלהלן: (א) לפני הכניסה למרחצאות יוצב במקום בולט שלט בו יצויינו האזהרות "מספר המתרחציםהמרבי המותר -...(בכל בריכה על פי חישוב בהתאם
עומס יתר של מתרחצים, עלול לגרום לזיהום המים. לסעיף 9). 
 חשיפה מוגזמת לשמש ללא הגנה – מסוכנת לבריאותך." אסור להכניס מזון לשטח הסמוך למים. מתרחץ רשאי להיכנס למים בחולצת טריקו נקייה בצבע לבן. אסור להכניס בעלי חיים לחצרי הבריכה, פרט לכלב הנחיה של עיוורים. אסור לירוק או למחוט את האף לתוך מי הבריכה. כל מתרחץ חייב להתקלח לפני כניסתו לבריכה. 
 יוארו. (ב) אם המרחצאות פתוחים למבקרים בשעות החשיכה כל השלטים הנ"ל 
 יוצגו לראווה לקהל על גבי לוח המוצג לפני הכניסה למרחצאות. (ג) ההרכב הכימי של המים ותוצאות של הבדיקות הבקטריאליות האחרונות 
 
11. מתקנים תברואיים 
 (א) המתקנים התברואיים ומערכות שרברבות (אינסטלציה) יהיו עפ"י הקבוע 
(ב) המתקנים התברואיים יהיו תקינים ונקיים בכל עת. התש"ל – 1970 ותקן ישראלי ת"י 12051. בהל"ת (כהגדרתו בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) 
 מהכניסות לבריכות. (ג) תותקן מקלחת עם מים חמים וסבון נוזלי שחייבים לעבור דרכה בכל אחת 
 
 רופא המחוז ישקול פסילת מרחצאות לרחצה ו/או דרישה לביצוע פעולות מידיות 12. פסילת הרחצה במרחצאות 
 לתיקון המצב במקרה של אחד או יותר מהמצבים הבאים: 
(א) גילוי חלקיקים החשודים כהפרשה במי המרחצאות. 
(ב) הימצאות בקרבת המרחצאות של גורם המזהם או העלול לזהם או לסכן את 
בריאות הצבור. 
סעיף 2 לעיל. (ג) קבלת תוצאות בדיקת מעבדה המצביעות על חריגה באיכות המים כנדרש לפי 
 במרחצאות. (ד) קיום עדות אפידמיולוגיות של מקרה תחלואה במחלה זיהומית הקשור לרחצה 
 מן המים באופן מידי. בעת אירוע חריג כמצוין בסעיפים (א) ו(ב) לעיל ובסעיף 6(א)(2) יוצאו המתרחצים 
 
 13. פעולות מתקנות 
 הבריאות. 6(א)(2) יבוצעו פעולות חיטוי וניקוי ו/או כל פעולה אחרת בהנחיות לשכת התקבלו תוצאות חריגות מן הנדרש בסעיף 2(ב) או חל אירוע חריג כאמור בסעיף 

קריטריונים לאיכות תברואית של המים במרחצאות תרמו-מינרליים

מים, לרבות המבנים והחצרים, לפי הענין". התשנ"ד 1994: "בריכת שחיה לרבות מכל או מבנה שמכיל מים לשחייה או לנופש בגדר " בריכה" על פי תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחייה), להבדיל מפארקי מים טבעיים, הבריכות במרחצאות אלה בנויות, כך שלכאורה הינן קיים בארץ מספר קטן של מרחצאות, שמקור מימיהן בנביעות תרמו-מינרליות.

קריטריונים לאיכות תברואית של המים במרחצאות תרמו-מינרליים

מים, לרבות המבנים והחצרים, לפי הענין". התשנ"ד 1994: "בריכת שחיה לרבות מכל או מבנה שמכיל מים לשחייה או לנופש בגדר " בריכה" על פי תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחייה), להבדיל מפארקי מים טבעיים, הבריכות במרחצאות אלה בנויות, כך שלכאורה הינן קיים בארץ מספר קטן של מרחצאות, שמקור מימיהן בנביעות תרמו-מינרליות.

קריטריונים לאיכות תברואית של המים במרחצאות תרמו-מינרליים

מים, לרבות המבנים והחצרים, לפי הענין". התשנ"ד 1994: "בריכת שחיה לרבות מכל או מבנה שמכיל מים לשחייה או לנופש בגדר " בריכה" על פי תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחייה), להבדיל מפארקי מים טבעיים, הבריכות במרחצאות אלה בנויות, כך שלכאורה הינן קיים בארץ מספר קטן של מרחצאות, שמקור מימיהן בנביעות תרמו-מינרליות.

קריטריונים לאיכות תברואית של המים במרחצאות תרמו-מינרליים

מים, לרבות המבנים והחצרים, לפי הענין". התשנ"ד 1994: "בריכת שחיה לרבות מכל או מבנה שמכיל מים לשחייה או לנופש בגדר " בריכה" על פי תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחייה), להבדיל מפארקי מים טבעיים, הבריכות במרחצאות אלה בנויות, כך שלכאורה הינן קיים בארץ מספר קטן של מרחצאות, שמקור מימיהן בנביעות תרמו-מינרליות.